Main Media

EUTR FAQ

Vad är EU:s nya timmerförordning (EUTR)?

EU:s timmerförordning (EU Timber Regulation, EUTR) är en ny lagstiftning från Europeiska Unionen vars syfte är att motarbeta handel med olagligen avverkad skog. För att uppnå detta mål upprättar den nya lagstiftningen tillvägagångssätt som företag inom EU måste använda sig av för att minimera risken för handel med olagligt timmer.
Mer specifikt betyder detta, att varje företag som importerar träprodukter från länder utanför EU är ansvariga för att säkerställa deras lagliga ursprung genom att genomföra en förvärvsgranskningsprocess som verifierar lagligheten hos produkterna. Förvärvsgranskningen består i att skogsbolagen utför en riskhanteringssaktivitet för att minska risken att få ut olagligen avverkat virke på marknaden.
Företag som handlar med träprodukter är också ansvariga för att fortsatt föra register på både leverantörer och kunder, även efter att de har förts in i EU. Detta för att säkerställa spårbarheten hos träprodukten.

Påverkar EUTR tillgången och bredden hos Swedoors produkter?

På det stora hela kommer inte EUTR medföra några stora förändringar som påverkar våra kunder när de köper eller har önskemål gällande våra produkter.
Trots att en rad afrikanska och tropiska träslag kommer försvinna från Swedoors sortiment, har vi försökt ersätta träslag i riskzonen med liknande certifierade träslag.

Är det valfritt att följa EUTR?

Nej, det är obligatoriskt att följa EUTR. Detta kommer att kontrolleras av myndigheterna i respektive land.

Hur påverkar EUTR Norge och Schweiz?

Som det nu ser ut, kommer Norge sannolikt att följa samma regler som EUTR föreskriver, och Schweiz har redan en liknande lag. Det betyder att inget av dessa två länder har strängare regler än EU:s Timber Regulation. Dock har Swedoor beslutat att applicera samma strikta tillvägagångssätt på våra produkter på dessa marknader som vi gör i övriga Europa.

Vad är kopplingen mellan EUTR och FSC™/PEFC™?

Produkter tillverkade av trä certifierat enligt FSC™/PEFC™ lever inte automatiskt upp till förordningen. FSC™/PEFC™-certifieringen är dock ett stort steg i rätt riktning i arbetet med spårbarhet och förvärvsgranskning.
Endast mindre tekniska detaljer hindrar FSC och PEFC från att leva upp till EUTR, och båda organisationerna arbetar för närvarande med att hitta en lösning, och förväntas göra så inom den närmsta framtiden.

Vad är FSC?

FSC, eller Forest Stewardship Council™, är ett globalt skogscertifieringssystem, upprättat för skogar och skogsprodukter. Det grundades 1993 och är en internationell, icke vinstdrivande organisation med öppet medlemskap, som består av individer och representanter från olika organisationer. FSC-certifiering består av tre huvudområden: miljö, sociala villkor och ekonomi. FSC:s strävan är att världens skogar ska möta de sociala, ekologiska och ekonomiska behoven hos den nuvarande generationen utan att kompromissa med kommande generationers behov.

Vad är PEFC?

PEFC, eller Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM, är ett internationellt skogscertifieringssystem som främjar miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk över hela världen. Kraven för PEFC-certifiering täcker skydd av skogens biologiska mångfald, skogens hälsa och växt, underhåll och rekreation. PEFC fungerar som en paraplyorganisation genom att stödja nationella skogscertifieringssystem som är skräddarsydda för lokala prioriteringar och villkor.

Vad är likheterna mellan FSC och PEFC?

Både FSC och PEFC är internationella ickestatliga, ideella organisationer. Båda organisationerna arbetar för att främja ansvarsfullt skogsbruk genom regler för ansvarsfull skogsindustri och standarder för spårbarhet. Detta betyder att båda organisationerna representerar en garanti för att en produkt som är märkt med deras logotyp kommer från skogar där man inte har avverkat fler träd än att skogen klarar att återhämta sig. Samtidigt är det en garanti för skydd av djur och flora, och att de människor som arbetar i skogen har riktiga arbetsförhållanden.

Vad är skillnaden mellan FSC och PEFC?

För den genomsnittliga slutkunden är det inte så stor skillnad mellan de två märkningarna FSC och PEFC.
FSC grundades i början av 1990-talet med sin grund i oron över den tropiska skogsskövlingen och Rio Earth Summit 1992. Några år senare uppstod PEFC ur en europeisk rival till FCS och blev en global utmanare. Idag befinner sig FSC i en tydlig ledarposition när det gäller dragningskraft och närvaro på marknaden. Dock täcker PEFC fler av världens skogar.
Utöver det är de mest utmärkande skillnaderna att FSC drivs av miljöorganisationer, företag och samhällsorganisationer, medan PEFC är skogsföretagens egen organisation. Generellt kan man också säga att FSC arbetar efter en samling globala regler medan PEFC anpassar sina regler efter nationell standard.
Under de närmsta åren kommer FSC och PEFC höja sina krav för att bli mer konkurrenskraftiga.

Vad är Chain of Custody (CoC)?

"Chain-of-Custody" är ett uttryck som ofta används i samband med hållbarhet och grönt skogsbruk. Det har med spårbarhet att göra, vilket i grund och botten betyder att det finns bevis för att en produkt härstammar från en hållbart brukad skog.
CoC är kanalen genom vilken produkterna distribueras från sitt ursprung till sin slutdestination. Det betyder att det är flödet genom leverantörskedjan hela vägen från den faktiska skogen till slutdestinationen (återförsäljare) som bevisar att produkten kommer från hållbart brukade skogar. För att hålla sig till CoC måste alla led i kedjan ha en granskad Chain of Custody-process. Yttrycket CoC kan också användas för att tillhandahålla spårbarhet för system som verifierar lagligheten hos träprodukter (t.ex. EUTR).

Dela det här med en vän