Main Media

EPD - Environmental Product Declaration

Vad är en EPD?

EPD är en miljödeklaration som sammanfattar en produkts miljöprofil. Förkortningen EPD står för Environmental Product Declaration och används i både svenska och internationella sammanhang. Ett EPD-dokument ger information om miljöbelastningen genom produktens livscykel.

EPD definieras av International Organization for Standardization (ISO) 14025 som en Type III-deklaration som "kvantifierar miljöinformation om en produkts livscykel för att möjliggöra jämförelser mellan produkter som har samma funktion." EPD-metoden är baserad på verktyget Life-Cycle Assessment (LCA) som följer ISO-serien 14040.

JELD-WEN utvecklar EPDer för Swedoor-dörrar baserat på en livscykelanalys som kallas LCA efter ISO 14040-14044. En sådan standard säkerställer att miljöinformation i dörrkategorin går att jämföra mellan produkter och länder. På så vis kan man jämföra miljöprofil, och göra ett val baserat på en miljödeklaration.

EPDer kan laddas ned på GreenBookLive. Det är en onlinedatabas från BRE Global, ett oberoende tredjeparts certifieringsorgan, som erbjuder certifiering av brand-, säkerhets- och hållbarhetsprodukter och tjänster.

“En EPD är ett miljödeklarationsdokument som beskriver produktens miljöpåverkan”

Swedoor-dörrar med EPD

EPD täcker produktfasen (de tre första livscykelstadierna) och kallas "cradle to gate A1-A3" enligt definitionen i PCR (Product Category Rules – en uppsättning regler, krav och riktlinjer för utveckling av EDP). Följande Swedoor-produkter är verifierade med en EPD:

 

Vad är Cradle to Gate (Vagga till Port)?

Att en produkt har en EPD definerad som cradle-to-gate, betyder att det är värden från de tre första livscykelstadierna som täcks av EPDn. Dessa tre faserna finns i A1-A3, som inkluderar:

  • A1 råvaruutvinning och processande av sekundär materialingång.
  • A2 transport av råvaror och leverans till producenten.
  • A3 produktion av produkterna, och packetering. Detta steget inkluderar leverans av allt material, produkter och energi, samt avfallshantering i produktionsfasen. 

EPD och BREEAM

En EPD är viktig dokumentaion om produkternas miljöpåverkan för att nå en definerad BREEAM-bedömning/nivå för byggnaderna vi leverar dörrar till. Dokumentationskraven i ett BREEAM-SE projekt täcks bland annat av EPD. Läs mer om BREEAM på Sweden Green Building Council 

FAQ EPD

Var hittar jag EPD för Swedoors produkter? 

Du finner EPD på sidan Ladda ner, eller direkt i Greenbook live.

Vad är fördelarna med EPD?

  • EPD är godkänt av en oberoende tredjepart
  • EPD är jämförbart mellan produkter
  • EPD är ett offentligt publicerat dokument
  • EPD kan användas till att poängsätta produkter som skal användas i ett BREEAM-projekt

Vad betyder LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) är en livscykelsanalys baserad på en systematisk kartläggning och värdering av miljö- och resurspåverkan genom produktens hela livscykel. En LCA används som grund för framtagandet av en EPD.

Vad är skillnaden mellan EPD och LCA?

EPD är ett miljödekarationsdokument som beskriver produktens miljöpåverkan. En EPD är en tredjepartscertifierad sammanfattning av en LCA (Life Cycle Assessment). LCA är en metod som används för att skapa en helhetsbild av den totala miljöpåverkan av en produkt. En EPD är baserad på en LCA – livscykelanalys.

Vad betyder Vagga till Port och Vagga till Grav?

Cradle to Gate betyder att EPDn för produkten bara innehåller uppgifter för de tre första livscykelstadierna, A1-A3. Cradle-to-Grave betyder deremot att alla relevanta livscykelstadier är inkluderade, från råvaruutvinning (A1) til avfallshantering vid livscykelns slut.

Vad är A1-A3 i en EPD?

Produktens tre först steg i livscykeln kallas A1-A3, Cradle to gate. Du finner detta i slutet av EPDn som en sammanfattning av produktens miljöpåverkan. 

  • A1 hanterar råvaruutvinning
  • A2 hanterar transport in till fabrik
  • A3 hanterar produktion

Dela det här med en vän