Main Media

Swedoor gillar hållbarhet

Att som tillverkare av byggprodukter ha ett aktivt hållbarhetstänk innebär idag att man behöver arbeta med en lång rad olika miljösystem. Vi har länge arbetat aktivt med att förbättra både produkter och arbetssätt för att bidra så mycket som möjligt till ett hållbart byggande, ett arbete som vi aldrig tar paus ifrån.

Det här blogginlägget innehåller kortare sammanfattningar av de olika miljösystem och certifieringar vi idag kan erbjuda för våra produkter. Mer utförlig information om FSC, PEFC, Byggvarubedömningen och Sunda hus och Svanen finns i de relaterad inläggen nedan.

För frågor om vårt miljöarbete och vilka produkter som finns bedömda är ni välkomna att kontakta oss. 

FSC/PEFC

FSC och PEFC är två stycken globala skogscertifieringssystem. De drivs på lite olika sätt, men är båda ickestatliga och har som mål att främja ett hållbart skogsbruk världen över. Man har ett brett perspektiv på hållbarhet och täcker in både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. FCS är idag den certifiering som har störst spridning, men PEFC täcker in mest skog världen över.

Det mesta i vårt produktsortiment är certifierat enligt antingen FSC eller PEFC. För projekt där certifiering är ett krav rekommenderar vi dock att man föreskriver det.

Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (BVD) är ett dokument som innehåller utförlig information om en byggvara. Den ger anvisningar om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen finns också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. Byggvarudeklarationen används som underlag för bedömning hos både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Byggvarudeklarationer finns upprättade för samtliga Swedoors produkter och finns att ladda ner på vår hemsida.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en organisation som med hjälp av en egen standard utför miljöbedömningar på byggvaror. Det är ett antal stora fastighetsägare och byggherrar som har gått samman för att ha ett gemensamt system för miljöbedömning, med målet att främja hållbart byggande i Sverige.

Swedoor har valt att få alla sina produkter bedömda av byggvarubedömningen. Till grund för en byggvarubedömning ligger främst en byggvarudeklaration. Även andra intyg kan vara aktuella, till exempel intyg om ämnesinnehåll. En produkt kan få en av tre bedömningar: röd, gul eller grön, där grön är bäst.

Sunda hus

Sunda Hus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser D, C-, C+, B eller A där A är bäst.

Swedoors alla standarddörrar som säljs på den svenska marknaden är bedömda av Sunda Hus.

Svanen

Svanens miljökrav omfattar produkters hela livscykel, från råvara till avfall. Även kvalitets- och funktionskrav ingår. Kraven sätts inte en gång för alla, utan höjs steg för steg. Märket omfattar idag 66 olika produktgrupper och inkluderar allt från möbler och lampor till bostäder.

Svanen är en av de främsta miljömärkningarna i världen. Kraven skärps kontinuerligt, vilket betyder att produkter märkta med Svanen och EU Ecolabel blir bättre och bättre ur miljösynpunkt.

De flesta av våra dörrar är godkända att använda i Svanenmärkta byggnader.